18 ส.ค.

การ deploy .war ใน heroku

  1. windows ที่ใช้จะต้องลง jdk7 ขึ้นไป
  2. ทำการติดตั้ง heroku cli  https://devcenter.heroku.com/articles/heroku-cli#download-and-install โดยเลือกลงตาม OS
  3. สร้าง account ใน heroku ไปที่ https://signup.heroku.com/
  4. login เข้าสู่ heroku โดย ใช้ cmd>heroku login  ป้อน username และ password ที่ได้รับจาก 3.
  5. install plugin โดย  cmd>heroku plugins:install heroku-cli-deploy
  6. ทำการสร้าง xxx.war file
  7. cmd>heroku war:deploy xxx.war  –app Xapp_nameX  โดย Xapp_nameX เป็น ชื่อ application
  8. การดู log cmd>heroku logs –tail –app=Xapp_nameX

ที่มา : https://devcenter.heroku.com/articles/war-deployment