10 ต.ค.

การติดตั้ง azure appinsight ใน grails web application

เราติดต้้ง appinsight ใน grails เพื่อไว้ monitor web application ว่ามีความช้าใน page ไหน , loading time ใช้เวลาเท่าไหร่

 1. แก้ไขไฟล์ build.gradle เพื่อเพิ่ม appinsight library
 2. เอาไฟล์ applicationInsight.xml ไปไว้ใน /src/main/resources
 3. ทำการแก้ไขไฟล์ resource.groovy เพิ่มเข้าไปเป็นดังนี้
18 ส.ค.

ติดตั้ง git client, git lab

 1. git hub เป็นทีเก็บ sourcecode แต่เงื่อนไขถ้าคุณจะใช้ฟรีจะต้องเป็น opensource project แต่ถ้าต้องการทำ private project จะต้องเสียเงินครับ

การใช้งาน git hub สามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้

 1. ใช้ผ่าน command line
 • ติดตั้ง git client  ( download https://git-scm.com/download/win ) และ install
 • เข้า dos command
 • พิมพ์ cmd>git จะต้องขึ้นหน้าดังนี้

 • command line เบื้องต้น

2.ใช้ eclipse plugin

 • ติดตั้ง plugin ชื่อ egit
18 ส.ค.

การติดตั้ง grails framework 3.1.x

 1. download jdk 8 and install ซะ
 2. สร้าง %JAVA_HOME%
 3.  download grails version 3.1.12 ( https://grails.org/download.html ) และนำมา แตก zip ไฟล์ไว้ที่
 4. download ggts3.1)http://download.springsource.com/release/STS/3.6.4.RELEASE/dist/e4.4/groovy-grails-tool-suite-3.6.4.RELEASE-e4.4.2-win32-x86_64.zip

  3.2) install groovy eclipse plugin  http://dist.springsource.org/snapshot/GRECLIPSE/e4.5/

17 ส.ค.

ประมวลคำศัพท์

 • amazon s3 = ที่เก็บไฟล์บนอินเตอร์เน็ต และสามารถเรียกใช้ผ่าน internet โดยสามารถกำหนดตำแหน่งที่อยู่ว่าจะให้เก็บไว้ส่วนไหนของโลกใบนี้ ตามแต่ server ของ amazon ที่ตั้งอยู่
 • cloud computing = คือ server ที่อยู่บน internet ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูล , run website เปรียบเสมือนเครือง computer เครื่องหนึ่ง ที่เราสามารถสร้าง , ลบ แกไขได้หมด