06 ส.ค.

วิธีทำให้ลูกค้า click paypal button แล้วแสดงหน้าจอชำระเงินด้วยบัตรเครดิตเลย

<form action=”https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr” method=”post”>

<!– Identify your business so that you can collect the payments. –>
<input type=”hidden” name=”business” value=”neng87@gmail.com”>

<!– Specify a Buy Now button. –>
<input type=”hidden” name=”cmd” value=”_xclick”>

<!– Specify details about the item that buyers will purchase. –>
<input type=”hidden” name=”item_name” value=”Hot Sauce-12oz. Bottle”>
<input type=”hidden” name=”amount” value=”5.95″>
<input type=”hidden” name=”currency_code” value=”USD”>
<input type=”hidden” name=”landing_page” value=”billing”>
<!– Display the payment button. –>
<input type=”image” name=”submit” border=”0″
src=”https://www.paypalobjects.com/webstatic/en_US/i/btn/png/btn_buynow_107x26.png”
alt=”Buy Now”>
<img alt=”” border=”0″ width=”1″ height=”1″
src=”https://www.paypalobjects.com/en_US/i/scr/pixel.gif” >

</form>

ที่มา:https://stackoverflow.com/questions/16755125/paypal-payments-default-to-pay-with-credit-card-instead-of-loggin-in-with-a-p

ตัวอย่าง