16 ส.ค.

พัฒนาsoftware แนว agile ด้วยวิธี scrum project

 1. การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบแบ่งเป็นรอบๆ แทนที่จะทำแบบ water fall model
 2. release software ออกมาบ่อยๆ พร้อมรับ เอา requirement ที่เปลี่ยนแปลงของ user เข้ามาแก้ไขได้ด้วย

ศัพท์แสงวงการ scrum

 1. Product Owner 
 2. The Team
 3. Scrum Master คือ project manager
 4. product backlog คือ list ของ feature ที่ผู้ใช้ต้องการ
 5. Sprint คือรอบการทำงานสั้นๆไม่เกิน 30 วัน เพื่อให้ทีมงานสามารถ Deliver งานให้ลูกค้าดูได้อย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ
 6. Sprint Planning Meeting – ต่อมา Scrum master จะเป็นคนนำ feature ใน Product Backlog เอามาใส่ใน Sprint Backlog และแตกย่อยเป็น task รวมถึงประมาณเวลาที่ใช้ในแต่ละ task โดยเลือกดูตามความสำคัญของ feature สุดท้ายจะได้ task และ Sprint Backlog ออกมา
 7. Scrumboard เอาไว้ดูว่างานตอนนี้ถึงไหนแล้ว
 8. Daily Scrum Meeting
 9. Sprint Review
 10. Burn-Down Chart