17 ส.ค.

ประมวลคำศัพท์

 • amazon s3 = ที่เก็บไฟล์บนอินเตอร์เน็ต และสามารถเรียกใช้ผ่าน internet โดยสามารถกำหนดตำแหน่งที่อยู่ว่าจะให้เก็บไว้ส่วนไหนของโลกใบนี้ ตามแต่ server ของ amazon ที่ตั้งอยู่
 • cloud computing = คือ server ที่อยู่บน internet ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูล , run website เปรียบเสมือนเครือง computer เครื่องหนึ่ง ที่เราสามารถสร้าง , ลบ แกไขได้หมด
16 ส.ค.

พัฒนาsoftware แนว agile ด้วยวิธี scrum project

 1. การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบแบ่งเป็นรอบๆ แทนที่จะทำแบบ water fall model
 2. release software ออกมาบ่อยๆ พร้อมรับ เอา requirement ที่เปลี่ยนแปลงของ user เข้ามาแก้ไขได้ด้วย

ศัพท์แสงวงการ scrum

 1. Product Owner 
 2. The Team
 3. Scrum Master คือ project manager
 4. product backlog คือ list ของ feature ที่ผู้ใช้ต้องการ
 5. Sprint คือรอบการทำงานสั้นๆไม่เกิน 30 วัน เพื่อให้ทีมงานสามารถ Deliver งานให้ลูกค้าดูได้อย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ
 6. Sprint Planning Meeting – ต่อมา Scrum master จะเป็นคนนำ feature ใน Product Backlog เอามาใส่ใน Sprint Backlog และแตกย่อยเป็น task รวมถึงประมาณเวลาที่ใช้ในแต่ละ task โดยเลือกดูตามความสำคัญของ feature สุดท้ายจะได้ task และ Sprint Backlog ออกมา
 7. Scrumboard เอาไว้ดูว่างานตอนนี้ถึงไหนแล้ว
 8. Daily Scrum Meeting
 9. Sprint Review
 10. Burn-Down Chart
11 ส.ค.

ติด facebook comment ให้กับ url ที่ต้องการ

 

ใส่ code แบบด้านล่าง

<div id=”fb-root”></div>
<script>(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “//connect.facebook.net/th_TH/sdk.js#xfbml=1&version=v2.10&appId=441391489330149″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));</script>

<div class=”fb-comments” data-href=”url” data-numposts=”10″ data-order-by=”reverse_time”></div>

โดย url = หน้าที่เราต้องการใส่ comment ให้ ผู้ใช้ facebook เข้ามา comment url ของเราได้โดยสะดวกแค่ login ด้วย facebook

 

08 ส.ค.

ติดตั้ง grails security plugin

ทุกครั้งที่แก้ไข build.gradle จะต้องทำการ restart เสมอ

install spring security
1.add dependecies into file build.gradle
dependencies {

compile ‘org.grails.plugins:spring-security-core:3.1.2’

2.run
grails s2-quickstart com.yourapp User Role

3.system will build many file for us
applicaion.groovy
Role.groovy
UserRole.groovy

08 ส.ค.

สอนเขียน Web Application ด้วย grails on windows

 1. ให้ทำการ download jdk8 และ ทำการติดตั้ง
 2. ทำการ download grails spring ide ( http://download.springsource.com/release/STS/3.6.4.RELEASE/dist/e4.4/groovy-grails-tool-suite-3.6.4.RELEASE-e4.4.2-win32.zip ) และทำการติดตั้ง
 3. ทำการ donwload grails binary https://grails.org/download.html เมื่อ download มาจะได้ .zip
06 ส.ค.

วิธีทำให้ลูกค้า click paypal button แล้วแสดงหน้าจอชำระเงินด้วยบัตรเครดิตเลย

<form action=”https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr” method=”post”>

<!– Identify your business so that you can collect the payments. –>
<input type=”hidden” name=”business” value=”neng87@gmail.com”>

<!– Specify a Buy Now button. –>
<input type=”hidden” name=”cmd” value=”_xclick”>

<!– Specify details about the item that buyers will purchase. –>
<input type=”hidden” name=”item_name” value=”Hot Sauce-12oz. Bottle”>
<input type=”hidden” name=”amount” value=”5.95″>
<input type=”hidden” name=”currency_code” value=”USD”>
<input type=”hidden” name=”landing_page” value=”billing”>
<!– Display the payment button. –>
<input type=”image” name=”submit” border=”0″
src=”https://www.paypalobjects.com/webstatic/en_US/i/btn/png/btn_buynow_107x26.png”
alt=”Buy Now”>
<img alt=”” border=”0″ width=”1″ height=”1″
src=”https://www.paypalobjects.com/en_US/i/scr/pixel.gif” >

</form>

ที่มา:https://stackoverflow.com/questions/16755125/paypal-payments-default-to-pay-with-credit-card-instead-of-loggin-in-with-a-p

ตัวอย่าง


27 ก.ค.

jsp sendemail by sendgrid

<%@page import=”javax.mail.PasswordAuthentication”%><%@page import=”javax.mail.PasswordAuthentication”%><%@page import=”javax.mail.Transport”%><%@page import=”javax.mail.internet.InternetAddress”%><%@page import=”javax.mail.Message”%><%@page import=”javax.mail.internet.MimeBodyPart”%><%@page import=”javax.mail.BodyPart”%><%@page import=”javax.mail.Multipart”%><%@page import=”javax.mail.internet.MimeMultipart”%><%@page import=”javax.mail.internet.MimeMessage”%><%@page import=”javax.mail.Session”%><%@page import=”javax.mail.Authenticator”%><%@page import=”java.util.Properties”%><%!private class SMTPAuthenticator extends javax.mail.Authenticator { String username; String password; public SMTPAuthenticator(String username,String password){ this.username=username; this.password=password; } public PasswordAuthentication getPasswordAuthentication() {   return new PasswordAuthentication(username, password); }}%>
<%String SMTP_HOST_NAME = “smtp.sendgrid.net”;String SMTP_PORT = “587”;String SMTP_AUTH_USER = “azure_87bf41746fc8425cd65a4813ac479079@azure.com”;String SMTP_AUTH_PWD = “#nJsxHC73XF1″;String from=”boonchai@roojai.com”;String to=”boonchai@roojai.com”;String subject=”test Mail”;String content=”Test SendMail”;

Properties properties = new Properties();properties.put(“mail.transport.protocol”, “smtp”);properties.put(“mail.smtp.host”, SMTP_HOST_NAME);properties.put(“mail.smtp.port”, SMTP_PORT);properties.put(“mail.smtp.auth”, “true”);properties.put(“mail.smtp.starttls.enable”,”true”);
Authenticator auth = new SMTPAuthenticator(SMTP_AUTH_USER,SMTP_AUTH_PWD);Session mailSession = Session.getDefaultInstance(properties,auth);

MimeMessage message = new MimeMessage(mailSession);
Multipart multipart = new MimeMultipart(“alternative”);BodyPart part1 = new MimeBodyPart();part1.setContent(content,”text/html; charset=UTF-8″);multipart.addBodyPart(part1);
message.setFrom(new InternetAddress(from));message.addRecipient(Message.RecipientType.TO,new InternetAddress(to));message.setSubject(subject);message.setContent(multipart);
Transport transport = mailSession.getTransport();// Connect the transport object.transport.connect();// Send the message.transport.sendMessage(message, message.getAllRecipients());// Close the connection.transport.close();

%>

25 ก.ค.

google tools for seo

 1. speed test ทดสอบว่าเว็บเราใช้เวลา load กี่วินาที  ( https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=th ) และพร้อมวิธีแก้ไขให้เว็บไซต์เราเร็ซ
 2.  structure data ใช้สำหรับตรวจสอบว่าเว็บไซต์เราจะมีปรากฏผมการค้นหาเป็นอย่างไร  เช่น พวก rating star ( https://search.google.com/structured-data/  )